Search
Close this search box.

Obchodní podmínky

01

Úvodní ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen jako “obchodní podmínky”) obchodní společnosti Vína Srdcem, s.r.o., IČ: 05823676, se sídlem Mezouň 175, 267 18 Mezouň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 271490 (dále jen “prodávající”) upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen “kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou (dále jen “kupující”) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.vinasrdcem.cz prostřednictvím webového rozhraní (dále jen “webové rozhraní obchodu”). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba nakupující zboží od prodávajícího jedná jako podnikatel.

2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek mohou být sjednána pouze písemně v kupní smlouvě. Taková ujednání v kupní smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.

3. Obchodních podmínky jsou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

4. Obchodní podmínky může prodávající kdykoliv měnit či doplňovat. Práva a povinnosti vzniklé před takovou změnou či doplněním se řídí obchodními podmínkami platnými v době jejich vzniku.

02

Uživatelský účet

1. Objednávání zboží je možné bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu nebo na základě registrace kupujícího prostřednictvím uživatelského účtu.

2. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost údajů uvedených v objednávce a při registraci na webové stránce. V případě, že kupující uvede nesprávné, nepravdivé nebo neúplné údaje, nese náklady tím vzniklé, jakož i odpovědnost za škodu.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti kupujícím.

4. Kupující není oprávněn umožnit přístup a využívání svého uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet po dobu delší než 90 dnů nevyužívá.

6. Prodávající nenese odpovědnost za fungování uživatelského účtu a vyhrazuje si právo omezit jeho dostupnost, zejména z důvodu nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

03

Uzavření kupní smlouvy

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím, a to včetně cen nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Součástí ceny nabízeného zboží nejsou náklady spojené s balením a dodáním zboží.

2. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu, který obsahuje následující informace: o označení objednávaného zboží (objednávané zboží “vloží” kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), o výši a způsobu úhrady kupní ceny za objednávané zboží, o adrese pro doručení a další údaje o požadovaném způsobu doručení a o nákladech spojených s dodáním objednávaného zboží (dále jen “objednávka”).

3. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupující povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky vložil. Kupující odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost těchto údajů. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “ODESLAT”. Prodávající po obdržení objednávky potvrdí kupujícímu její přijetí na emailovou adresu uvedenou kupujícím v uživatelském rozhraní kupujícího či v objednávce. Kupní smlouva je uzavřena přijetím objednávky prodávajícím.

4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky.

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). Prodávající si dále vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, cena zboží byla na webové stránce zjevně nesprávně uvedena a kupující vzhledem ke všem okolnostem musel vědět, že se jedná o chybu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nese kupující.

04

Cena zboží a Platební podmínky

1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • na dobírku
  • bezhotovostně platební kartou
  • hotově při převzetí zboží na výdejním místě

2. Kupní cenu je kupující povinen uhradit do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy. Spolu s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupující povinen uvést variabilní symbol platby, kterým je číslo objednávky přidělené prodávajícím.

4. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Zaplacením celé kupní ceny kupující nabývá vlastnictví ke zboží.

5. Po uhrazení celé kupní ceny prodávající odešle zboží na adresu uvedenou kupujícím. Prodávající se zavazuje zboží doručit nejpozději do 15 dnů od zaplacení kupní ceny kupujícím. Kupující bere na vědomí, že objednané zboží může být doručováno po částech. O předpokládaném termínu doručení zboží bude kupující prodávajícím informován před dokončením objednávky.

6. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze kombinovat.

7. Na výslovnou písemnou žádost kupujícího je prodávající povinen zaslat na adresu kupujícího písemnou fakturu.

05

Elektronická evidence tržeb

1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané e-mailem.

3. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v tištěné podobě při odběru na výdejním místě

06

Odstoupení od kupní smlouvy

1. V případě uzavření kupní smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), je spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dní od převzetí zboží, v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být odesláno prodávajícímu ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2. Pro účely uplatnění práva odstoupit od kupní smlouvy informuje spotřebitel o svém rozhodnutí prodávajícího odesláním oznámení o odstoupení od smlouvy ve výše uvedené lhůtě 14 dnů, a to: prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu prodávajícího: info@vinasrdcem.cz, nebo poštou na adresu: Vína Srdcem, s.r.o., Mezouň 175, 267 18 Mezouň

3. Odstoupí-li kupující od smlouvy dle předchozích odstavců, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, a to bankovním převodem na účet určený kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které od něj obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tedy včetně veškerého dodaného příslušenství, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

5. Kupující odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu takto vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. Pro urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy prodávající doporučuje kupujícímu před odesláním zboží kontaktovat zákaznický servis prodávajícího, a to e-mailem: info@vinasrdcem.cz, nebo telefonicky na čísle: +420 737252762.

07

Přeprava a dodání zboží

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že jsou způsoby dopravy smluveny na základě zvláštních požadavků kupujícího, nese kupující s tím spojená rizika a dodatečné náklady.

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na adresu určenou kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 20,- Kč (slovy: dvacet korun českých) za každý den. Prodávající je oprávněn v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit.

3. V případě, že je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce z důvodů ležících na straně kupujícího, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4. Před převzetím zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu nebo přepravci. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka nebyla porušena.

5. Prodávající nese nebezpečí škody na zboží při přepravě, zejména za poškození, odcizení nebo ztrátu. Okamžikem doručení zboží nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího.

08

Odpovědnost za vady, Záruka

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

2. Prodávající odpovídá za to, že prodávané zboží je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. V případě, že prodávané zboží není při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu podle požadavku kupujícího zboží vyměnil; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od kupní smlouvy odstoupit. Toto ustanovení neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující při převzetí zboží, pokud se neprokáže opak.

3. Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující na adrese prodávajícího Mezouň 175, 267 18 Mezouň. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

09

Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a veškeré součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží, textového obsahu a vzhledu webových stránek, loga apod.) jsou chráněny autorským právem a dalšími právy duševního vlastnictví. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by jemu nebo třetím osobám umožnila neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo jakékoliv součásti tvořící webové rozhraní obchodu. Jejich reprodukce či jiné užití bez výslovného předchozího souhlasu prodávajícího jsou zakázány a budou postihovány dle příslušných norem civilního a trestního práva včetně náhrady škody.

2. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na fungování webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

3. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením, ani za obsah webových stránek třetích osob, na něž jsou na webové stránce prodávajícího umístěny odkazy.

10

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů prodávajícím pro účely kupní smlouvy, vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující zároveň potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Ke zpracování osobních údajů kupujícího může prodávající použít třetí osoby. Osobní údaje kupujícího však prodávající není bez předchozího souhlasu kupujícího oprávněn poskytnout třetím osobám s výjimkou přepravce.

4. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má v takovém případě právo na přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 5. Souhlas kupujícího se zpracováním jeho osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na adresu sídla prodávajícího.

11

Doručování

1. Veškeré dokumenty související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručeny písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučenou poštou (dle volby odesílatele).

12

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající je oprávněn postoupit veškerá práva a povinnosti z kupní smlouvy třetím osobám. O postoupení práv a povinností z kupní smlouvy je prodávající povinen kupujícího bez zbytečného odkladu informovat.

2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek se řídí českým právem. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškeré spory týkající se kupní smlouvy včetně obchodních podmínek budou řešeny příslušným soudem České republiky.

3. Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může kupující kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na internetových stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím zákaznického servisu prodávajícího.

4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6. Kontaktní údaje prodávajícího – adresa pro doručování: Vína Srdcem, s.r.o.Mezouň 175, 267 18 Mezouň, adresa výdejního místa: Vinotéka Rudná, Havlíčkovo náměstí  260/34, 252 19 Rudná, adresa elektronické pošty: info@vinasrdcem.cz, telefon +420 737252762.